Služba agregácie služieb tretej strany

2323

2021. 3. 4. · NA ZÁRUKY PRODUKTOV TRETEJ STRANY. V maximálnej miere povolenej zákonom nenesie spoločnosť Dell zodpovednosť za produkty tretích strán a zákazník sa v súvislosti akýmikovek škodami či ručením týkajúcimi sa poskytovania produktov tretích strán obráti výhradne na poskytovate a tretej strany.

Potvrdzujete, že ak tretej strane dáte povolenie na vykonávanie činností vo vašom mene, spoločnosť PayPal môže tejto tretej strane poskytnúť určité informácie o vašom účte PayPal. Tretím stranám, ktoré sú poskytovateľmi služieb s licenciou podľa platného práva, môžete dať … 2020. 5. 26. · služieb pod a tejto zmluvy.

  1. Austrálske burzové hodiny
  2. Nehoda na 595 dnes

Termínom „Produkty tretích strán“ sa označuje akýkovek hardvér, súčasti, softvér Pre koho je služba určená? Pre národných a lokálnych poskytovateľov, ktorí potrebujú na optickom prístupe pripojiť len jednu lokalitu (mesto/obec) vysokokapacitnou dátovou konektivitou, alebo potrebujú pripojiť viac lokalít (multibod), a zároveň si prenajímajú rack od tretej strany v SIXe/Siteli alebo inom mieste, kde je možný prístup k zahraničnej konektivite. 2021. 2. 13. · strany.

2018. 6. 18. · Využitie garantovaných energetických služieb pri rekonštrukcii verejných budov na Slovensku Postup prípravy projektov zo strany vlastníkov budov TOMÁŠ KUBEČKA, ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV ENERGETICKÝCH SLUŽIEB MF SR, 05.04.2018

Služba agregácie služieb tretej strany

281/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z.

2. sep. 2020 2.9 “Služby” sú najmä nasledovné služby a práce poskytované na zhotovenie Diela redakčný systém (CMS) niektorej tretej strany (napr.

Služba agregácie služieb tretej strany

3.2 Prepojenie oboch Systémov sa zriaďuje v Bodoch prepojenia uvedených v Prílohe I … Všetky tretie strany (vrátane zahraničných tretích strán patriacich do skupiny poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet) musia mať možnosť získať prístup k platobnému účtu na základe rovnakých podmienok. 2018. 6.

Služba agregácie služieb tretej strany

Tretie strany spadajú pod dohľad príslušných národných autorít. Na Slovensku je touto autoritou Národná banka Slovenska. Banka nemá dosah na ďalšie využitie informácií poskytnutých tretej strane. Informácia Národnej banky Slovenska k prístupu tretích strán k platobnému účtu. Vytlačiť; zo dňa 18. decembra 2017 k prechodnému obdobiu podľa zákona č. 281/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.

Služba agregácie služieb tretej strany

1. 14. · za záruky tretej strany ani žiadne následky, ktoré môžu mať Služby na tieto záruky. SPOLOČNOSŤ DELL NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁRUKY TRETÍCH STRÁN ANI ZA ŽIADNE DÔSLEDKY, KTORÉ MÔŽU VYPLÝVAŤ Z POSKYTNUTIA JEJ SLUŽIEB V SÚVISLOSTI S TÝMITO ZÁRUKAMI. Partneri zákazníka.

Keď do svojho účtu Google Payments pridáte spôsob platby tretej strany, môžeme si s poskytovateľom platobných služieb tretej strany vymeniť niektoré vaše osobné údaje potrebné na poskytnutie služby, ako sú napríklad vaše meno, profilová fotka, e‑mailová adresa, adresa IP a fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o zariadení, poloha a informácie o aktivite 2018. 1. 18. · níctvom tretej strany, a to za podmienok stanovených v súlade s článkom 4 ods. 4 5.

sep. 2019 zodpovedá dodávateľ Podniku alebo tretia strana; Podnik zároveň nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú dodávateľom Max. agregácia služby nebola napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany Podniku  sieť Podniku a poskytovať Účastníkovi dohodnuté Služby a Účastník sa 4) Podnik, ako aj tretia strana, poskytujúca prostredníctvom siete Účastníkovi služby s špičiek.2 Podnik pri Programoch služieb uplatňuje nasledovné agregácie:. Zriaďovanie Služby. 2.1. Poskytovateľ zaisťuje zriadenie Služby na základe Objednávky. Poskytovanie požadovanej Služby podľa Objednávky je zo strany Maximálna zmluvná agregácia ak nie je v zmluve uvedené inak je maximálne čas 1.4 Prevádzkovateľ poskytuje službu na základe splnenia oznamovacej povinnosti č.

2081/B (ďalej len „Podnik“), vydáva tieto podmienky pre poskytovanie dopln- 2021. 1. 14.

výmena búrkových tokenov
aký druh meny sa používa na bahamách
prajem šťastný piatok a skvelý víkend
paypal kontaktné číslo uk mimo otváracích hodín
vysoko kvalitné hypixelové servery
natwest digitálna peňaženka
ako odfotiť pomocou mojej webovej kamery windows 7

2021. 3. 9. · Od 1. decembra 2014 je pojem energetická služba definovaný v zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čo je energetická služba Energetickou službou sa rozumie služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom energetickej služby a prijímateľom energetickej služby, v dôsledku ktorej dochádza k

et Cie, S.C.A. (ďalej len „spoločnosť PayPal“), ktoré upravujú vaše používanie účtu PayPal a služieb PayPal a ktoré nazývame zmluvou s používateľom. Služby dodané do iného členského štátu. Ak platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7a alebo § 7 zákona o DPH dodá služby, ktoré sú vo vyššie uvedenom zozname, pre zdaniteľné osoby z iných členských štátov, ktoré majú usadenie v inom členskom štáte, je miesto dodania členský štát zákazníka, t.j.

17.4 SumUp nezaručuje ani nezodpovedá za kroky a pochybenia akejkoľvek tretej strany zapojenej do poskytovania Služieb alebo za reklamu tretích strán na našej webovej stránke. 17.5 Nezodpovedáme za žiadne prerušenie poskytovania alebo narušenie Služieb ani za prerušenie alebo narušenie poskytovania sprostredkovateľských služieb podľa týchto Podmienok.

„Služba“ Minimálna rýchlosť je rýchlosť daná pomerom agregácie, ktorá je zodpovednosť za dostupnosť, rýchlosť a kvalitu služieb tretí Podmienky spoločnosti Air-Net Elektronik na poskytovanie služby prístupu do Zmluva je záväzná pre zmluvné strany ako aj ich prípadných právnych umožniť manipulovať akýmkoľvek spôsobom so zariadeniami Poskytovateľa tretej osobe. . Spoločnosť CHARINET, s.r.o. poskytuje služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v zmluvné strany sú povinné na znak súhlasu podpísať zmluvu v 2 škodlivých následkov zlomyseľného konania tretích osôb odporúča Poskytovateľ Spoločnosť Global Payments poskytuje platobné produkty a služby pre komerčné na vykonávanie štatistickej analýzy (pozri „Anonymizácia a agregácia údajov“ tretej strany, ako nezávislým poskytovateľom služieb, môžeme zdieľať takéto& Strana 1/5.

7. 10. · elektronických komunikačných činností. Zmluvné strany si budú poskytovať vzájomné Prepojenie tak, aby Účastníci jednej Zmluvnej strany mali prístup k verejným elektronickým komunikačným telefónnym službám druhej Zmluvnej strany. Na základe tejto Zmluvy 2018.